شرایط و قوانین فروشگاه پزشک تجهیز

۱– در صورت معیوب بودن دستگاه و عدم ارائه خدمات به اجاره کننده مشروط به اینکه این خرابی مربوط به استهلاک متعارف باشد و در اینصورت هزینه تعمیر یا تعویض آن بر عهده پزشک تجهیز بوده و ملزم به تعویض دستگاه در اسرع وقت می‌باشد .

۲– اجاره کننده همه ماهه حداکثر تا پایان ماه بعد مال الاجاره را به پزشک تجهیز پرداخت خواهد نمود .

۳- اجاره کننده حق‌ واگذاري‌ مورد اجاره‌ را كلاً يا جزئا به‌ غير ندارد مگر با اجازه کتبی پزشک تجهیز.

۴- اجاره کننده متعهد مي گردد عین دستگاه اجاره شده را بهنگام انقضاء یا فسخ قرارداد بصورت صحيح و سالم تحويل‌ بدهد و حق‌ هيچگونه ‌دخل‌ وتصرفي‌ درآن‌ بعد از انقضاء مدت‌ قرارداد را ندارد مگر با تمدید قرارداد اجاره.

۵- مورد اجاره‌ با کلیه ملحقات و منضمات مربوط به آن طبق‌ صورتجلسه‌اي‌ با ذكر كامل‌ امكانات‌ و تجهيزات‌ اضافي‌ به‌ مستاجر تحويل‌ داده‌ شده‌‌ و مستاجر متعهد است‌ مورد اجاره‌ ومتعلقات‌ آن‌ را در پايان‌ مدت‌ قرارداد،‌ به‌ همان‌ صورت‌ اوليه‌ به‌ موجر تحويل‌ دهد، هرگونه‌ تلف‌ و نقص‌ درعين‌ مستاجره‌ و وسائل‌ و تجهيزات‌ آن،‌ بجز استهلاك‌ ناشي‌ از استفاده‌ متعارف‌ از منافع‌، بر عهده‌ اجاره کننده است‌ و صورتجلسه مذكور جزء لاينفك‌ اين‌ قرارداد می باشد.

۶ – مسئوليت تعميرات‌ تجهيزات‌ در مدت‌ قرارداد که مربوط به استهلاک معمول نباشد، بعهده‌ اجاره کننده مي باشد و موظف‌ است‌ با نظر كارشناس‌ مربوطه، تعميرات‌ و یا خريد قطعات‌ یدکی تجهيزات‌ مربوطه‌ را به هزینه خود انجام‌ دهد .

۷- پزشک تجهیز و اجاره کننده از مشخصات‌ موضوع قرارداد و مقتضيات‌ مربوط به آن، اطلاع‌ كامل‌ دارند و به‌ عذر عدم‌ اطلاع‌ نمي‌توانند متعذر گردند.

۸- پرداخت‌ هرگونه‌ ماليات‌، عوارض‌ و حقوقي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ و مقررات‌ موجود بر عهده‌ پزشک تجهیز بوده و اجاره کننده در این خصوص تعهدی نخواهد داشت.

۹.هزینه ایاب و ذهاب بر عهده اجاره کننده می‌باشد .

۱۰.در هنگام تحویل دستگاه اجاره کننده موظف به پر کردن رسید و تحویل سفته به میزان ارزش دستگاه می‌باشد .